– Thông báo của Guild (Sự kiện, hợp tác mới, các thay đổi của Guild, tuyển nhân sự,…)
– Thông báo về Scholarship

Nhập nội dung vào đây